Plattdeutsch

Suchen:

> Übersicht
> Neuste Einträge
> Am häufigsten aufgerufen

Kategorien:
> De plattd��tsche Eck von Detlef Kolze
> De plattdüütsche Eck von Detlef Kolze
> Gedichte in Berliner Mundart
> Geschichten in Mundart
> Mundart- Gedichte
> Plattdeutsch
> Plattdeutsche Märchen
> Plattdeutsche Sprichw�rter
> Plattdeutsche Sprichwörter

 
  Nich Vertwiefeln
 

De Minschenseel in't Loot bringen - dat is keen Opgaav, de besünners eenfach is. In't Gegendeel! Wi bruukt bloots maal uus Daagblatt opslahn un door 'n beten wat rümbläddern. Wat findtwi door för Saken, de uus de Seel swaar un düüster mookt. Förwiss, door gifft dat de lütten Saken, de uus ehrer argert, to'n Bispill wenn dat üm de Auto-Raseree op uuse Straten geiht un wenn doorbi Lüüd to Foot or op't Rad toschannen kaamt.
Door sünd Gewalthaftigkeiten in'n Alldag vun Stadt un Land, wenn sik Minschen in de Wull kriegt un nich ophöört mit Hauen un Prügeln un Knüppeln un Trampeln, wenn de anner all an de Eer liggt un nich maal mehr krupen kann. Or wenn Minschen in ehr Wohnhuus anfallt un tribbeleert ward, dat se ehr Geld ruut rücken schüllt. Wat gifft dat door för grugelige Geschichten över Lieden un Starben!
Man in düsse trurigen Bispillen geiht dat tominnst noch üm enkelte Minschen. Wat kriegt wi avers to lesen un to sehen, wenn se jichenswo woller 'n Krieg anzeddelt hebbt un de Minschen dusendfach un hunnertdusendfach in't Unglück un to Dood kaamt. De Oole sitt oftins vör  sien Daagblatt un achelt, un dat koole Gresen kruppt em in de Seel, denn nüms kann in düsse Daag so recht sehen, woans de Welt ut düssen Slamassel ruut kamen kann. Wat ook mit in düsse Reeg vun Grugel-Geschichten höört, dat sünd de Minschen, de mit düt Elend ook noch Geld verdeent, to'n Bispill wenn se Aktien vun de Ünnernehmen hebbt, de Kanoons un Rakeeten un Bomben produzeeren doot. Dat sünd Minschen, de ward riek, wenn dat Leben vun annere Minschen toschannen bombt un ballert ward. Man dat intresseert jem nich so veel as dat Swatte ünner ehr Fingernagels.
Wat den Oolen denn tominnst 'n beten wat helpen deit, dat he sien Seel woller in't Loot ruckeln kann, dat sünd de lütten Geschichten, de em de annern Sieten vun de Welt för Oogen föhrt. He weet, dat is zynisch un gemeen, man em helpt dat, wenn he to'n Bispill Geschichten vun "Klein Erna" lesen deit. Door gifft dat de Geschicht vun'n Schoolhoff, wo 'n annere Deern mit 'n Springtau in de Gangen is un lütt Erna seggt: "Jetzt lass mir mal springen!" Dat höört de Schoolmeistersche un seggt: "Nein, lass mich mal!" Denn freut sik lütt Erna un roopt: "O ja, lass ihr mal!" Süüßwoll, brummelt de Oole, wenn ik mi nich twischendöör mit so'n lachhaftigen Lüttschiet de Last vun miene Seel nehmen do, denn kunn ik an de grugeligen Sieten vun uuse Welt vertwiefeln.
 
   
     
   
     
      © by Nora Runge - Alle Rechte vorbehalten