Plattdeutsch

Suchen:

> Übersicht
> Neuste Einträge
> Am häufigsten aufgerufen

Kategorien:
> De plattd��tsche Eck von Detlef Kolze
> De plattdüütsche Eck von Detlef Kolze
> Gedichte in Berliner Mundart
> Geschichten in Mundart
> Mundart- Gedichte
> Plattdeutsch
> Plattdeutsche Märchen
> Plattdeutsche Sprichw�rter
> Plattdeutsche Sprichwörter

 
  Suche
Aanten int Water
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 17.05.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Aanten int Water, wat vaern Gesnater! Aanten in Dik, wat vaern Musik (...)

Abendfreden
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 26.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) De Welt is rein so sachen, As leeg se deep in Drom, Man hört ni weenn noch lachen, SeÂ’s lisen as en Bom. Se snac (...)

Bispill
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 25.08.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) De Mann de wull liggn, De Kater wull singn. Do neem he den Kater Un smeet em int Water: Ik will di doch wisen Wull Herr (...)

Dat Dörp in Snee
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 11.08.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Still as ünnern warme Dek liggt dat Dörp in witten Snee, mank de Ellern slöppt deBek, ünnert Is de blanke See. (...)

Dat gruli Huus
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 12.04.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Dat süht bi DaagÂ’ so fründli uut mit Döör un Finstern geel. Des Nachts is dat een gruli Huus. Denn slarrt dat la (...)

Dat Moor
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 26.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) De Borrn bewegt sik op un dal, As gingst du langs en böken Bahl, Dat Water schülpert inne Graff, De Grasnarv bewert op un a (...)

Dat Schipp
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 25.08.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Dar fahrt en Schipp, dat fahrt so wit, De Wulken kamt un fahrt der mit, Opt Water treckt dat lank so blank, Un baben treckt de Wulken lank, So sachte so kleen, Man (...)

De Melkdiern
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 27.10.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Barfot int Sand, inn raschen Schritt, Den glatten Platen kridenwitt, Stramm opschört den Linnwullenrock, Um Liv so knebsch asn P (...)

De ole Harfenistin
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 13.09.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Ik weer mal junk un schön, Dats nu ni mehr to sehn. Ik harr de Rosen op de Back, Ik harr de Lucken um de Nack; Wa weer ik (...)

De Welt
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 31.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Weest du, wat Krieg heet? Lat di dat vertelln! Du hest wul hört von Spanjers un er Möern, Wa de sik umbringt mit en Putt vu (...)

En Breef
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 13.09.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Ik kreeg Jüm Breef bi gude Gesundheit, Un seeg, wa't all bi Jüm noch rund geit, Wa't mit de Koh un mit de Hund steit (...)

Grotmoder
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 26.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Grotmoder nült inn Læhnstohl Un hollt de Huspostill. Ik weet ni, wat de Olsche Nu jümmer lesen will! Se kikt s (...)

He wak
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 12.04.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Se keem ant Bett inn Dodenhemd un harr en Licht in Hand, Se weer noch witter as er Hemd un as de witte Wand. So keem se langsam langs de Stuv un f (...)

Hell int Finster
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 02.02.2010)
  von Klaus Groth (1819-1899) Hell int Finster schint de Sünn, Schint bet deep int Hart herin; All wat kold is, dump un weh, Daut se weg as Is un Snee. (...)

Lütt Matten, de Has'
(von
Gezubbel - Plattdeutsch - 15.12.2008)
  von Klaus Groth * 24.4.1819 + 1.6.1899 Lütt matten, de Has´, de maak sick een Spaß he weer bi´t Studeern dat Danzen to lehrn un dan (...)

Matten Has'
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 22.01.2010)
  von Klaus Groth (1819-1899) Lütt Matten de Has', De mak sik en Spaß, He weer bi't Studeern, Dat Danzen to lehrn, Un danz ganz alleen (...)

Mien Jehann
(von
Gezubbel - Plattdeutsch - 15.12.2008)
  von Klaus Groth * 24.4.1819 + 1.6.1899 Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann, Do weer de Welt so groot! Wi seten op den Steen, Jehann, Weest noch? bi Nawers Soot. An'n Heben seil de stille Ma (...)

Min Jehann
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 02.02.2010)
  von Klaus Groth (1819-1899) Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann, Do weer de Welt so grot! Wi seten op den Steen, Jehann, Weest noch? bi Nawers Sot. An Heben seil de stille Maan, Wi segen, wa (...)

Min Modersprak
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 17.05.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Min Modersprak, wa klingst du schön! Wa büst du mi vertrut! Weer ok min Hart as Stahl un Steen, du drevst den Stolt herut. (...)

Min Platz voer Doer
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 31.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) De Weg an unsen Tun hentlank Dar weer dat wunnerschön! Dar weer des Morns min eersten Gank Int Gras bet anne Kneen. Dar s (...)

Min Port
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 17.05.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) De Port is noch dar, geit apen un to, ok knarrt un jankt un klappt se as do. Dar gung'n, de mi leef weern, ut un in: De Fru, de K (...)

Orgeldreier
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 27.10.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Ik sprung noch inne Kinnerbüx, Do weer ik al en Daugenix, Dat sän ok alle Nawers gliks: De Jung dat ward en Sleef. W (...)

Regenleed
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 31.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Regen, Regen drus', Wi sitt hier warm in Hus'! De Vageln sitt in Bom to kurn, De Köh de stat an Wall to schurn: R (...)

Still, mien Hanne
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 17.05.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Still, mien Hanne, hör mi to! Lüttje Müse piept in't Stroh, lüttje Vageln slapt in 'n Boom, röhrt de (...)

Sunner-Klaus, de gode Mann
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 15.10.2007)
  aufgeschrieben von A.H. Post im Jahre 1894 Sunner-Klaus, de gode Mann, kloppt an alle Dören an, lüttje Kinner bringt he wat, grote Linner klapp vö (...)

Twee Leefsten
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 31.07.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) Wat kloppt dar an min Finsterschiv, Wat kloppt dar anne Rut? "Nu mak mal op, du Leefste min, "Un kik mal eben ut!" Och ne, och ne, dat do ik ni, Dar weiht son (...)

Winters Anfang
(von
Gezubbel - Mundart- Gedichte - 11.08.2009)
  von Klaus Groth (1819-1899) De Snee ut 'n Heben kummt eben, alleben in Grimmelgewimmel hendal ut'n Himmel, hendal ut de Wulken as Duben, as (...) 
   
     
   
     
      © by Nora Runge - Alle Rechte vorbehalten